Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Přehled sociálních dávek 2014

Sociální dávky a příspěvky 2014

Sociální dávky jsou určeny převážně pro lidi v obtížné životní situaci, ale pomáhají například i rodičům nebo pozůstalým. Můžeme je dělit na dva druhy – sociální dávky, které se odvíjejí od příjmu žadatele, a ty, které na příjmu nezávisí.

 

Přečtěte si také:

Existenční a životní minimum

Podpora v nezaměstnanosti

Oddlužení neboli osobní bankrot


Přečtěte si nový článek s aktualizovanými informacemi pro rok 2015.

Rodičovský příspěvek

Od roku 2012 je výše rodičovského příspěvku pokaždé stejná – až 220 tisíc korun, reálně se však jedná o částku maximálně 70% z předchozího výdělku, takže může být i nižší.

Existují tři délky čerpání rodičovského příspěvku: 2, 3 nebo 4 roky. Většinou se začíná čerpat po skončení dávky „peněžitá pomoc v mateřství“, pokud ale ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění, nemá nárok na mateřské dávky a dostávají automaticky čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Jinak je možné si délku této dávky vybrat libovolně a dokonce ji v průběhu měnit, nikdy ale nesmí být vyplaceno více, než oněch 220 tisíc. Tato částka může být snížena v případě sankce za špatnou školní docházku dítěte až o 22 800,-.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte, otec i matka, ale pouze jeden z nich; mohou se dohodnout, nebo to za ně rozhodne příslušný úřad; a to pouze na nejmladší dítě v rodině, do 4 let věku tohoto dítěte. Do dvou let věku pak dítě nemůže navštěvovat jesle nebo mateřskou školu více jak 46 hodin měsíčně.

Dávky pěstounské péče

Jde o další dávky, které se neodvíjí od výše příjmu žadatele.

Nárok na ně samozřejmě mají ti, kteří pečují o svěřené dítě.

Patří sem několik jednorázových příspěvků (příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla), ale hlavním příspěvkem je příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Ten se odvíjí od věku dítěte – 4 500,- měsíčně do 6 let věku, 5 550,- mezi 6-12 lety, 6 350,- mezi 12-18 lety a 6 600,- mezi 18-26 lety. Jde-li zároveň o dítě, které je závislé na fyzické pomoci od jiné osoby, částky jsou vyšší a určují se od stupně závislosti. Odměna pěstouna je dávkou vyplácenou za děti svěřené v pěstounské péči po dobu starání se o něj. Za jedno dítě v pěstounské péči je odváděna částka 8 000,- měsíčně, za dvě děti 12 000,-, za tři 20 000,- měsíčně a za každé další dítě plus 4 000,-. Za pečování o dítě ve fyzickém stupni závislosti jsou opět vyšší odměny.

Příspěvek při převzetí dítěte

Při převzetí dítěte do péče je vyplácen jednorázový příspěvek v hodnotě 8 000,- za dítě do 6 let, 9 000,- za dítě ve věku 6-12 let a 10 000,- za dítě mezi 12-18 roky.

Příspěvek na koupi motorového vozidla

Příspěvek na koupi motorového vozidla lze vyplatit pouze těm, kdo mají v péči alespoň tři děti. Příspěvek je maximálně 100 000,- a zároveň maximálně 70% pořizovací ceny vozidla. Může být použit i na opravu již vlastněného auta. Podmínkou je, že vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Další dávkou pěstounské péče je příspěvek při ukončení pěstounské péče, který dostává dítě, které bylo v pěstounské péči, dosáhlo zletilosti a již nedostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Jedná se o jednorázovou částku 25 000,-.

Příspěvek na péči

Jde o dávku určenou osobám odkázaným na pomoc jiné osoby kvůli svému zdravotnímu stavu. Výše příspěvku se odvíjí od věku a stupně zdravotní závislosti. Osoba mladší 18 let má nárok na 3 000,- měsíčně za každý stupeň závislosti.

Osoba starší 18 let má nárok na 800,- měsíčně u I. stupně, 4 000,- měsíčně u II., 8 000,- měsíčně u III. a 12 000,- měsíčně u IV. stupně. Tento příspěvek může být zvýšen až o 2 000,- v případě příliš nízkého příjmu – pokud je nižší, než dvojnásobek životního minima. Životní minimum pro rok 2013 je pro jednotlivce stanoveno na 3 410,- měsíčně.

Pohřebné

Poslední dávkou nezávislou na příjmu žadatele je pohřebné, to však je možné uplatnit jen v několika málo případech.

Pohřebné je určeno pouze na úhradu pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo na úhradu pohřbu rodiče nezaopatřeného dítěte.

Nemůže být vyplacené při pohřbu jednoho z manželů, i pokud by byla sociální situace druhého velmi těžká. Pohřebné se vyplácí zpětně jako jednorázová částka po dodání dokladů spojených s náklady a jde o částku 5 000,-.

Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě má nárok rodina, jejíž čistý měsíční příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.

To se odvíjí od počtu členů rodiny, tzn. všech členů společné domácnosti (nezáleží na trvalém bydlišti). Výše životního minima pro jednotlivce je 3 410,-. Dávka se vyplácí ve třech různých částkách dle věku dítěte. Dítě do 6 let dostává 500,- měsíčně, dítě mezi 6-15 roky 610,- měsíčně a dítě do 26 let dostává 700,- měsíčně. Musí jít o nezaopatřené dítě, v případě starších 15 to znamená, že navštěvuje nějakou školu a že jde o pravidelné denní studium.

Příspěvek na bydlení

Velmi zjednodušeně řečeno se dá říct, že nárok na příspěvek na bydlení má ten, který ze svého příjmu platí 30% na bydlení (v Praze pak 35%).

Současně však těchto 30% nesmí být vyšší, než jsou normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Ta se počítá složitě z velikosti města, životního minima rodiny a počtu členů v domácnosti. Žadatel o příspěvek na bydlení musí mít na dané adrese trvalé bydliště.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který za poslední dva roky pracoval, staral se o dítě do 4 let nebo pobíral invalidní důchod třetího stupně po dobu alespoň 12 měsíců.

Maximální částka na podporu v nezaměstnanosti je 14 157,- měsíčně, v případě rekvalifikace pak 15 866,- měsíčně. Na podporu mají lidé do 50 let nárok 5 měsíců, lidé mezi 50-55 na 8 měsíců a lidé nad 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu až 11 měsíců. První dva měsíce je částka stanovena na 65% vaší průměrné čisté mzdy (která je počítána z průměrné čisté mzdy za poslední čtvrtletí vaší práce), po další dva měsíce máte nárok na 50% průměrné čisté mzdy a po zbytek doby pobírání podpory 45% vaší průměrné mzdy. V případě, že nesplníte nároky na podporu v nezaměstnanosti, máte nárok pouze na životní minimum ve výši 3 410,-, ale pokud se nesnažíte najít si novou práci nebo jiný zdroj příjmů, můžete pobírat pouze existenční minimum ve výši 2 200,-.

Porodné

Jde o jednorázovou částku, která se vyplácí rodinám, jejichž příjmy za poslední čtvrtletí před porodem nepřesahují 2,4 násobek životního minima (3 410,- - rodinné životní minimum je počítáno součtem všech členů rodiny, počítá se i právě narozené dítě). Do tohoto příjmu se započítávají i sociální dávky, důchod atd.

Porodné se vyplácí pouze za první živě narozené dítě či vícerčata. Za jedno dítě dostanete 13 000,-, za vícerčata pak 19 500,-. O vyplacení porodného se žádá až po narození dítěte.

Dávky v hmotné nouzi

Existují tři druhy dávek v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá finanční pomoc.

Nárok na všechny dávky v hmotné nouzi máte pouze v případě, že vaše příjmy nedosahují životního minima 3 410,- měsíčně. Počítá se nejen příjem práce a podnikání, ale i sociální dávky nebo jednorázové příjmy (prodej bytu nebo auta, výplata pojistky, daňové přeplatky, odměna za darování krve atd.). Z celkové částky se odečítají náklady na bydlení.

Dále se žadatel musí snažit najít si práci či jiný zdroj příjmů, také musí počítat s možným prodáním cenného majetku. Výše příspěvku se odvíjí od existenčního a životního minima – většinou se doplácí do jejich výše dle snahy a ochoty žadatele, záleží velmi na přístupu úředníků.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí se po odečtení nájmů doplácí do výše existenčního minima 2 200,-.

Doplatek na bydlení

Pro pobírání doplatku na bydlení musíte mít přiznaný nárok na příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí. Zároveň nesmíte bez vážného důvodu odmítnout nabídku na levnější bydlení v obci, kde máte trvalé bydliště (to však neplatí pro důchodce). Stejně jako u příspěvků na bydlení se musí váš nájem vejít do příslušných tabulek. Výše doplatku na bydlení je taková, že po zaplacení nájmu zůstane rodině celá částka existenčního minima.

Mimořádná okamžitá finanční pomoc

Poslední možností, jak získat peníze v případě potřeby, je mimořádná okamžitá finanční pomoc. Ta může být přiznána v těchto případech: při hrozící újmě na zdraví (pokud osoba potřebuje například léky, může dostat okamžitou pomoc, protože zařizování jiných forem sociální pomoci by trvalo dlouho a může vzniknout újma na zdraví), při hrozícím sociálním vyloučení (například pro osoby propuštěné po výkonu trestu bez finančních prostředků, maximální hodnota této částky je 1 000,- a slouží pro uhrazení základních potřeb během několika prvních dnů; nemusí být v hotovosti, ale ve formě poukázek na nákup potravin nebo hygienických potřeb).

Dále při ztrátě dokladů (tato dávka může být poskytnuta i těm, kteří se běžně nenacházejí ve hmotné nouzi, a to v případě, že osoba nemá jinou možnost jak uhradit poplatky za vystavení nových dokladů, duplikátů a nebo na úhradu noclehu; tato dávka se odvíjí od konkrétní situace) nebo při živelné katastrofě (mají na ni nárok všichni, kteří byli zasaženi živelnou katastrofou (požár, povodeň) a nejsou schopni nastalou situaci finančně řešit sami; její výše se odvíjí od vzniklých škod a dalších prokazatelných nákladů).

S tím, na jaké sociální dávky máte nárok, vám může pomoci sociální poradce.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 4.1.2014   |   Zobrazeno: 26267x

Komentáře

blanik4444@seznam.cz23.09 15:43

dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda mám nárok na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení?
Mám přiznaný duchod I.stupně ve výši 3.100,-kč, v bytě, který vlastním, žiju s desetiletou dcerou, příspěvek na bydlení s dětskými přidavky činí měsíčně 3,400,-kč (přídavek na 1 dítě 600,-kč)
bývalý druh by měl na dceru platit 1000,- kč měsíčně (více jak rok nehradí) -
Prosím o brzkou odpověd, zda mám nárok na nějaký přispěvek-popřípadě jeho název a kolik by přibližně činil.
Předem moc děkuji za odpověd
Blanka

Admin23.09 17:40

Dobrý den,

bohužel, všechny tyto věci řeší úřady individuálně a záleží na mnoha okolnostech. Poradí vám jen na příslušném Úřadu práce.

Markéta20.01 21:26

Dobrý den,
pobírám dávky v nezaměstnanosti,chci se akorát optat v jakém časovém intervalu chodí,mám je druhý měsíc,minulý to skrze svátků přišlo 16.12 ale tento mi zatím ještě nic nedorazilo,tak abych plus mínus věděla..děkuji

Ladka14.10 14:55

Dobry den,prosim Vas o radu.Pracuji pet a pul hod.denne moje mesicni vyplata je 5.300-5.500kc.bydlim v rod.dome s mym strejdou ktery je v duchodu jeho davka cini kolem 10.500kc.Diky tomu jsem prisla o prisp.na bydleni protoze nas berou jako spolecnou domacnost,ale on bydli dole a ja na hore,prispiva mi 500kc mesicne a vic mi neda.Mohl by mi prosim nekdo poradit co mam delat?Mnohokrat dekuji.

Admin14.10 17:10

Dobrý den,

kdo je vlastníkem nemovitosti? Pakliže užívá vaši nemovitost, můžete to řešit nájemným a smlouvou, pakliže jde o nějakou formu společného vlastnictví, opět by to chtělo vyřešit společné úhrady smlouvou. Jestliže není možné se domluvit, i takové spory se dostávají k soudu. Nemůžete přece živořit a platit bydlení sama, když máte polovinu toho, co strýc. Samozřejmě, v takovém případě je třeba rozdělit i ostatní povinnosti při péči o společnou nemovitost.

Jarda K.06.11 14:43

V § 115 občanského zákoníku je uvedena definice domácnosti: Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby po dobu alespoň 3 měsíců. Ve vašem případě není zřejmé zda hradíte společně i další výdaje, kromě výdajů týkajících se bydlení. Pokud totiž budete hradit pouze náklady na bydlení, nebude se podle našeho názoru jednat o společnou domácnost. Budete pouze osoby bydlící ve stejném domě. Tato situace by se dala zhruba přirovnat k družstevnímu obytnému domu, kde žije více rodin, které se společně podílejí na opravách domu apod. a přesto tvoří více domácností.Na úřadu musíte trvat ! na vyloučení osoby / strýce / z okruhu společně posuzovaných osob a poté strýc nebude dokládat příjmy a nebude k němu vůbec přihlíženo.

Marek20.10 19:36

Dobrý den
Mám inv.důchod 2 stupně 7500 kč,zhruba 12 měsíců na úp,vzhledem k mé nemoci (RS) potřebuji aby se o mně manželka starala (chodí do zaměstnání), mám nárok na příspěvek na péči?

Admin21.10 09:47

Dobrý den,

to se musíte zeptat lékaře, jestli splňujete kritéria pro zařazení do některého ze stupňů závislosti.

Pavla21.10 14:06

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,když jsem na ÚP a moje maminka si zlomila obě ruce,takže se o ni musím starat,jestli mám nárok na OČR i když ještě 1 měsíc bubu mít podporu.Potom už nebudu pobírat nic a neumím si představit být doma bez peněz,na ÚP mi řekla,že bych mohla mít nárok na oboje,děkuji.

Admin22.10 09:39

Dobrý den,

příspěvek na péči dostává přímo osoba, která péči potřebuje, tudíž by to kolidovat nemělo.

Stanislava Hladká21.10 20:29

Dobrý den,mám dva studující syny.Prý existuje možnost pobírat příspěvky na studenta.Já i manžel pracujeme a nevím jestli výše našeho příjmu má na tyto dávky vliv.děkuji Vám za odpověd.Hladká synové jsou oba již dospělí ve věku 20 a 22let.

Admin22.10 09:51

Dobrý den,

na příspěvky dosáhne pouze příjmově slabá rodina, ale daňové zvýhodnění na vyživované dítě si uplatnit můžete.

Vladimira23.10 10:12

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zdali když jsem již skončila na UP a již mi už nebude vyplácena žádná koruna a stále práci nemůžu sehnat,zda mám nějakou šanci pobirat nejakou sociálni dávku.Na UP mi sdělili,že mne musi živit můj přítel se kterým žiji.Mám v péči jestě 14 letou dcerku.

Admin23.10 13:31

Dobrý den,

posuzování dávek záleží hlavně na příjmu domácnosti, proto není vyloučeno, že příjem vašeho přítele znamená, že na ně nedosáhnete.

Nikola29.10 10:59

Dobrý den,
můj otec pracuje jako OSVČ.V lednu mu bude 61 let. Jelikož na tom už není zdravotně dobře a práce už také není tolik,chce pozastavit živnostenský list a přihlásit se na ÚP. Má nárok jako OSVČ na podporu v nezaměstananosti případně na nějaké dávky? Nemůže být přeci bez příjmu. Matka má invalidní důchod ve výši cca 4000. Nájem v bytě platí 10700,-. Do starobního důchodu může otec odejít až za cca dva roky .

Admin29.10 16:34

Dobrý den,

ano, nárok na podporu mít bude a to na 11 měsíců.

Renata29.10 14:43

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,marodím 13měsíců.zaměstnavatel mě propustí.mám nárok na podporu??

Admin29.10 16:37

Dobrý den,

jak vás propustí? V pracovní neschopnosti vám výpověď dát nemůže.

suzi29.10 16:00

Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mám nějaký nárok na soc.příspěvek,jak na bydlení,tak hmotnou nouzi,či na dítě,nebo na nemoc.Ocitla jsem se v siuaci,kdy jsem již 2 měsíc na nemocenské,zdravotní stav není dobrý,platím si byt,léky a jako samoživitelka žiji s 10 letým synem.Teď již nemám bohužel ani na zaplacení elektriky,telefonu ani na léky. Příjmy jsou cca 8000,výdaje pouze na byt,splátka bance,7800. Děkuji za odpověď.

Admin29.10 16:43

Dobrý den,

příspěvek na bydlení asi nepřipadá v úvahu, protože se hypotéka do výdajů na bydlení nepočítá. Příspěvek na dítě je maximálně 700 Kč měsíčně. Jestli máte na nějakou pomoc nárok, zjistíte bohužel pouze na úřadě.

klaudisek123@seznam.cz30.10 07:24

Dobrý den, bydlím v bytě po mém otci který jsem dostala do pronajmu.muj jediný příjem je 4692kč sirotči důchod a 700 příspěvek na dítě. Sociálka mi přiznala na hmotné nouzi pouze 2385kč přičemž moje náklady na bydlení jsou 6450kč.na příspěvek na bydlení mám prý nárok až po 3měsících. Nevím co dělat abych zvládla vše zaplatit a zbylo mi životní minimum? Děkuji

Admin30.10 10:50

Dobrý den,

jestliže budete mít opravdu na příspěvek nárok, možná by stálo zato se pokusit dohodnout a zatím platit třeba jen polovinu nájmu. Krajním řešením je odstěhování se ze současného bytu.

Milan30.10 10:05

Dobry den chtěl jsem se zeptat .pracoval jsem dva roky na polovičný uvazek ,po rozvazaní prcovního vztahu ,jsem se nejakou dobu o vypověd s majitelem firmy dohadovou ,posleze mi mi tedy dal vypověd dohodou ale zpětně ,díky čemu jsem se nestihl v danem termímu přihlasit na ůřad práce ,dal mi ji tři měsice zpetne .mám tedy možnost se na ůřad registrovat a mám narok na ně nějaké dávky .děkuji

Admin30.10 10:57

Dobrý den,

budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale pravděpodobně budete muset doplatit zdravotní pojištění.

Tereza03.11 22:37

Dobrý den,
žádám o radu. S přítelem máme 5timěsíčního syna, naše veškeré příjmy jsou moje momentální matěřská 7600 a RP 500. Oba jsme po škole, přítel hledá práci a já jsem na mateřské. Zátím každý bydlíme u rodičů, ale už delší dobu sháníme byt. Od ledna moje mateřská bude činit 3800 plus 500 RP. Budeme mít nárok na nějaké dávky když se sestěhujem a když jsme před dítětem oba studovali? Mockát děkuji za radu.

Admin04.11 08:37

Dobrý den,

rada by zněla, abyste raději znovu zvážili, jestli je dobré opouštět zázemí rodin a od začátku být závislí na dávkách.

Jinak se všechny dávky počítají podle konkrétní situace, ale nabízí se například příspěvek na bydlení, nebo dávky v hmotné nouzi, což ale nejsou věci, které by vám a vašemu dítěti zajistily kvalitní život.

Helča14.11 11:53

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na nějaké informace. Jsem nyní těhotná,ale ještě rok budu studovat na vysoké škole. A tak bych se chtěla zeptat, zda mám nárok na nějaké přídavky? Jestli dostanu porodné? Jediné, co mě na příšlušných úřadech dokázali říct,je, že od dne porodu si můžu zažádat o rodičovské přídavky, které mě budou automaticky dané na 4 roky,a že pokud bych je chtěla snížit na méně let, tak jde počítat fiktivní příjem z příjmu přítele. Zjistila jsem si, že bych mohla pro začátek dostávat těhotenskou dietu, která je od zjištění těhotenství do 1 roku dítěte. A bylo mě řečeno, že na to právo nemám kvůli tomu, že nemám žádné životní minimum a že vyživovací povinnost mají rodiče. Takže mě z toho všeho vyplývá jen to, že jsem studentka i když těhotná, ale to prostě nic není. Jde s tím něco dělat? A není problém, že s přítelem pouze žijeme? Předem děkuji za odpověď.

Admin15.11 11:26

Dobrý den,

s největší pravděpodobností opravdu budete mít nárok pouze na rodičovský příspěvek. Jestli s přítelem žijete, nebo jste svoji, nehraje roli. Důležitá je domácnost, z jejichž příjmů by se počítaly případné dávky, ale pokud přítel pracuje, není to moc pravděpodobné.

péta15.11 02:30

Dobrý den

Ráda bych se zeptala co mám dělat když jsem dostala dvoumněsíční výpověd a zamněstnavatel mi ještě zasílá výplatu o dva mněsíce po zadu.Tím pádem já nestíham včas platit nájem a máme se vystěhovat z bytu,mám možnost dostat od úřadu nějakou finanční pomoc?O příspěvek na bydlení si zažádat nemůžu protože nemám včas nic zaplacené,tak co mám jako matka se třemi dětmi ted dělat?Moje výplata je 13000 a z tozaplatím nájem s plynem a elektřinou 10 000,kvůli zamněstnavateli já přicházím o dávky na které bych mněla nárok a kvůli němu mně chtějí vystěhovat.Opravdu nevím kam se obrátit kdo mi poradí.Snad asi vy děkuji za odpověd.

Admin15.11 11:40

Dobrý den,

jestliže jste doposud neobdržela výplatu za září, můžete okamžitě ukončit pracovní poměr s nárokem na dvouměsíční náhradu mzdy a vše, co vám zaměstnavatel dluží. Okamžitě byste se mohla registrovat na Úřadu práce.

i.klamarcikova@seznam.cz18.11 18:03

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dávkama pro syna. který je veden na úřadě práce. na podporu nemá nárok, protože po ukončení školy neměl práci. Na PÚ mu sdělili, že nárok nemá na dávky nárok, jelikož žije s rodiči v jedné domácnosti a my jsme povinni ho "živit".
Děkuji za odpověď Ivana

Admin19.11 11:22

Dobrý den,

to je samozřejmě pravda. Dávky se počítají z příjmů a majetkových stavů domácnosti.

Naďa20.11 10:41

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s finanční pomocí.
Já i moje dcera pobíráme doteď vdovský a sirotčí důchod po manželovi,neboť dcera ještě studuje, a to ještě rok po té, co ji bude 26 let, kdy nám oba důchody budou odebrány a veškerý náš příjem bude můj plat - 12000 čistého., bydlíme v domě sami, ale je tam přihlášena i moje druhá dcera se svým příjmem.-chci se zeptat, jestli budeme mít nárok na nějakou finanční pomoc, s 12 000 to nebudeme zvládat, jen holka má měsiční výdaj bez stravy, oblečení 7000,-(zaplacení koleje, dopravu)..vím, že se počítají veškeré příjmy v domácnosti, počítají se do toho příjmy z předešlého roku nebo současné a příjem druhé dcery, která s námi nežije, která má jen u nás trvalé bydliště? Zajímá mě, jestli máme na něco nárok, jestli má smysl si o něco žádat.
Děkuji za informaci,

Admin21.11 10:19

Dobrý den,

trvalý pobyt ještě neznamená společnou domácnost a naopak. :-) Zkusit to tedy můžete. Ve vaší situaci se ještě nabízí brigáda vaší dcera, která by mohla řešit její náklady. Ostatně 7 000 Kč na koleje a dopravu nám připadá velmi hodně, obzvláště s přihlédnutí k očekávaným finančním potížím se nabízí ještě možnost postupné optimalizace výdajů a uspoření co nejvyšší částky na dobu, kdy důchody pobírat nebudete.

zuzka21.11 10:25

dobry den chci se zeptat čekame s pritelem miminko a meli jsme v planu se vzit,ale tetka nevime co je pro nas lepsi jestli se vzi nebo se nemame brat a mame se vzit az bude malej na svete dekuji za radu

Admin21.11 10:29

Dobrý den,

žádné velké praktické změny asi nečekejte, takže se řiďte podle toho, co chcete. :-)

zuzka21.11 10:47

myslim co pro nas bude lepsi s hlediska fanaci je to hnusny ale my to mylsime tak jestli kdyz se vezmeme tak jestli vyzdimame ze statu vic penez nez kdyby jsme se vzaly az potom

Admin21.11 10:52

A my tomu rozumíme, ale fakticky v tom není rozdíl.

Lenka21.11 12:09

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli mam nárok a soc.davky a na bydleni,pokud jsem hlasena na vzp. Mam dva kluky ve veku 5 a13 let. jsem samoživitelka a bydlim v najmu. Muj prijem cini 4100 korun. Dekuji za odpověď

Admin21.11 15:22

Dobrý den,

snad máte, ale to můžete řešit a vyřešit jen na příslušném úřadě.

Veronika26.11 15:39

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jsem v rozvodovém řízení a vedena na ÚP už jen dva měsíce budu pobírat podporu v nez. cca 2400,-, alimenty na tříletého syna mám soudně dány na 2300,-. Ovšem to nepokryje všechny naše měsíční výdaje (školka+cestovné do školky, strava a další životní potřeby nás obou). Žijeme u mého současného partnera, ovšem ten má další tři vyživovací povinnosti. Tudíž mu z jeho mzdy nic moc nezůstane. Na soc.odboru nám sdělili, že nemáme nárok na žádné dávky, jelikož partner vydělá více jak 18000,- čistého měsíčně. Opravdu nemám já se synem nárok na žádné dávky? Přece nynější partner k nám nemá žádnou vyživovací povinnost. Navíc znám svobodnou maminku, která má dítě ve své péči, žije u rodičů, kdy otec/dědeček pobírá rentu, k ní pracuje, matka/babička taktéž a zmíněná svobodná maminka je také zaměstnána a soc. dávky i přídavek na dítě pobírá. Zdá se mi to poněkud zvláštní. Mnohokrát děkuji za odpověď.

Admin27.11 07:57

Dobrý den,

co vám řekli na úřadě, je směrodatné. Dávky jsou většinou přiznávány podle příjmů domácnosti. Uvědomte si, že platíte školku a cestovné do školky, ale nepracujete, přitom školky jsou právě pro matky a rodiny, které nemají čas se o dítě starat z důvodu pracovních povinností. Proto bychom doporučovali nějakou optimalizaci výdajů, možná i tímto směrem.

luboš28.11 10:24

dobry den jsem invalidni ted už 2.stupne rakovina konečniku trí roky sem byl ve trojce nador už metastazoval celkem 8 osum metastaz jsem trvale stomik podle onkologa jsem visoce ryzikovi pacient podle posudkových už nemam chemoterapie tak mě snižili duchod a stoho nezaplatim ani najem duchod čini 7045kč nemam ani na to abych jezdil na kontroly teprve po odvolani uznal pos. lekař ze jsem trvale stomik mam amputovany konečnik ato už ho nemam tři roky hruz co se deje. ted nemam na najem jidlo atd.žiju usve kamarádky o svůj byt už jsem přišel.aco ted mam delat? praci žadnou neseženu a podle posudku nemužu pořadne ni delat jsem svařeč

Admin28.11 11:28

Dobrý den,

zatímco máte alespoň nějaké bydlení a peníze na základní potřeby díky vaší kamarádce, můžete zkusit zabojovat o větší příjem.
Prvním krokem je samozřejmě snaha o uznání vaší plné invalidity.

Můžete také kontaktovat různá sdružení, která lidem s podobnými problémy pomáhají, ať už při sporech, které by mohly nastat, nebo při hledání vyhovujícího zaměstnání.

Přejeme vám hodně štěstí

Martin17.12 17:57

Dobry den. Chci se zeptat, jestli mam narok na nejeky prispevky. Jsem mesic po vypovedi. Vcera jsem se vratl z hor, kde jsem mel praci na baru (bohuzel ne na smlouvu) ale tam mi rekli ze me uz nepotrbuji a po odecteni noclehu a jidla mi nedali ani korunu. Chci se hlasit na UP, ale mam strach ze nedostanu ani podporu, kdyz uz jsem vice jak mesic po vypovedi. Navic mi hrozi ze prijdu o bydleni jelikoz dluzim uz dvoumesicny najemne. Je moznost zadat i o nejakou vyjimecnou pujcku? Bydlim sam, a nikdo jiny mi bohuzel pomoct nemuze. Dekuji za odpoved.

Admin18.12 11:39

Dobrý den,

nárok na podporu mít budete, jen budete muset doplatit zdravotní pojištění za ten měsíc.

Vendy30.12 11:18

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda mám nárok na nějaké sociální dávky? Jsem vedena na ÚP,v lednu mi končí podpora. V listopadu jsem měla úraz,se kterým se léčím a tudíž ani nemůžu pracovat.Léčba mi bude ještě trvat asi dva měsíce a zaráží mě,že bych měla být třeba úplně bez peněz. Bydlím s mámou, která je také vedená na ÚP a dvěma sourozenci,kteří chodí do školy. Děkuji za odpověď

Admin31.12 09:21

Dobrý den,

to záleží jen a pouze na výši příjmů vaší domácnosti a poradí vám v tom jen příslušný úředník. Dojděte si na Úřad práce a o všem se s předstihem informujte.

hana24.01 13:35

Mam starobni duchod 5000 najem 4000 na zivobyti me zbyva 1000 kc mam narok na nejaky prispevek dekuji za odpoved

Jindra 5901.02 17:18

prosím o radu.. jsem rozvedená,v dražbě jsme prišli o veškerý majetek,trvalý pobyt mám na městském úřadě,přisšla jsem o práci,jsem vedená na pracovním uřadě,v lednu mi skončila podpora.bydlela jsem u přátel,mám nárok na sociální dávky,,mm jenom maminku u které občas jsem(bojím se u ní přihlásit na bydlení kvůli exekutorům,kreří mě pořád stíhají ohledně manželova podnikání i když jsme rozvedeni.. moc děkuji za odpověď .....

Tomáš14.03 11:22

Prosím o radu,
Jsem na uřadu práce a mam pozastavenou živnost(protože mi nezaplatili). mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? nemám zaplacené zdravotní ani sociální není z čeho a jsem uplně bez příjmu bydlím u rodičů jinak bych byl na ulici co mam dělat ????????

Admin14.03 12:22

Dobrý den,

pravděpodobně nemůžete dělat nic, jedině si najít práci, nebo požádat o sociální dávky, pokud na ně budete mít nárok.

Jana19.03 01:32

Dobrý den,
syn je na ÚP už čtvrtý rok a nemá nárok na podporu, protože je tam vedený hned po vyučení. Ve třeťáku ale dostal svůj první epileptický záchvat. Měl OZZ, ale to mu skončilo v únoru 2014. Žije u své babičky, mé matky, v jiném městě než já. Matka má dvanáct a půl tisíce včetně vdovského a na sociálce mu řekli, že to je nad životní minimum, tudíž nemá nárok na žádnou soc. dávku. Je možné mladého člověka takto odepsat? Já dřu abych ho uživila, ale už nemůžu. Ničí nás to oba. Opravdu nemá nárok vůbec na nic?

Admin19.03 09:20

Dobrý den,

pokud je jeho zdravotní stav vážný, může mu posudek zajistit invalidní důchod. Pokud ne, bude se pravděpodobně muset se svou situací poprat jako velké množství nezaměstnaných mladých lidí dnes - hodně se snažit získat jakoukoliv práci, věnovat se samostudiu (cizí jazyky například) a doufat.

Michal25.03 20:37

Dobrý večer! Chtěl jsem se jenom zeptat. Zda se do příspěvku na živobytí započítává sirotčí důchod? Děkuji předem za Vaší reakci a odpověď. S pozdravem Michal Paulík

Admin26.03 10:49

Dobrý den,

počítají se všechny příjmy domácnosti, takže odhadujeme, že ani zde nebude výjimka.

Terka26.03 15:25

Dobrý den, jsem studentka vysoké školy a chtěla bych si přivydělat brigádou. Moji rodiče však pobírají příspěvek na bydlení do kterého musí uvádět měsíční příjmy. Jsou do těchto rozhodných příjmů započítány i brigády? Nebo jak to s nimi je? Děkuji za odpověď

Admin26.03 15:35

Dobrý den,

jste-li součástí domácnosti, tak se do nároku bude započítávat váš příjem, stejně jako se započítáváte, když jste bez příjmu.

Terka26.03 15:47

a na přídavky na dítě to má nějaký vliv?

Admin26.03 16:11

Jen ten, že se váš příjem zahrne do příjmů domácnosti, které musejí být max. 2,4násobek živnotního minima domácnosti pro přiznání přídavku na dítě.

pichova27.03 12:29

Dobry den, chtela bych se zeptat jsem vdana a tehotna v 6 mesici tehotenstvi na UP s manzelem spolu nezijem ,bydlim ve 3+1 za 7500 kc + plyn a elektrika a v byte jsem trvale hlasena . Mam narok na prispevek na bydleni.? Moje mesicni prijmy nejsou zadne . Dekuji za odpoved.

Admin27.03 19:55

Dobrý den,

teoreticky ano, skutečnou odpověď vám však dají až na úřadě.

Radek07.04 15:27

Dobry den, chtel jsem se zeptat. Muj bratr byl 12let OSVČ. V soucasne dobe to zabalil a sel na urad prace, kde se dozvedel, ze narok na podporu nema. Sel tedy na urad soc.zabezpeceni a pozadat o hmotnou nouzi a ani tam nepochodil, jelikoz pry dluzi na socialnim pojisteni za onech 12let necelych 5000 kc. Pry je ma uhradit a pote znovu zazadat o prispevek. Je jiz 3 mesice bez jakychkoli finnanci (a to mu nejprve tvrdili, ze mu to poslou zpetne). Je mozne, aby s nim takto zametli a nechali ho bez niceho? Diky predem za radu.

Olga14.05 19:21

Dobrý den poraďte my prosím,mam tři deti,starší studuje střední chodi do osmé třídy a mladšímu 4roky,skončila my Materska tak teď jsem čerstvé na úřadě práce,dostavam na deti od exmanžela po 2tisice,jsem v pronájmu,náklady na poplatky mam okolo 7tisic,a vůbec nemám jiných přijmu ,jsem požádala příspěvky na děti,příspěvek na studium a příspěvek na bydleni,tak my to zamítli i řekli že vůbec nemám narok na nic, tak ja vůbec v šoku,poraďte my prosím,je to pravda nebo jak?Děkuji.

Admin15.05 11:40

Dobrý den,

nemůžeme to tvrdit s určitostí, ale zdá se nám očividné, že ve vašem případě rozhodně budete mít nárok na nemalé příspěvky. Ovšem na které, to už si musíte zjistit na úřadu.

Marie22.05 10:51

Dobrý den,potřebuji radu ,sem těhotná samoživitelka t 9letou dcerou..žiju ve 3+1 v podnájmu a tudíš nemám nárok na přispěvek na bydlení a tím ani na doplatek..moje měsíční vídaje na byt činí 2000.- fond oprav 3000.- dohromady tedy dávám mejitely 5000,- plus 1500 ele. a 1310 plyn....zažádala sem si o hmotnou nouzy a živobytí ale vůbec nevím kolik to je a zda budu vůbec schopná byt utáhnout...moje přijmy jsou jen 3500.- podpora která mi za měsíc končí pak 1800alimenty a 600 přídavky...prosím poradte co mám dělat?

Admin22.05 10:59

Dobrý den,

výši dávky vám určí úřad, my vám v tomto ohledu nemůžeme říct nic přesnějšího.

Anna24.05 21:36

Hezky den,
Zajimalo by me, zda se schválené sociální dávky počítají jako příjem.
Jsem momentálně na rizikovem těhotenství a chci si zažádat o příspěvek na bydlení. Melo by tedy případné schválení tohoto přídavku vliv na vyplacení porodneho, nebo se porodné bude vypočítávat pouze z moji nemocenské?
Děkuji za odpověď.

Admin26.05 12:22

Dobrý den,

příspěvek na bydlení by se neměl jako příjem počítat.

Admin26.05 12:22

Dobrý den,

příspěvek na bydlení by se neměl jako příjem počítat.

Andrea09.06 10:41

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat.Letos jsem měla maturovat,ale nepustili mě k maturitě v srpnu budu dělat oparavné zkoušky abych mohla zkusit maturitu v září.Chceme s přítelem bydlet samy u rodičů už to nejde,ale já nemám práci,a ještě nemáme ani byt.Chci se zeptat jestli byt už musíme mít nalezený,a zaplacené poplatky k pronjmu,nebo zdali si můžu požádat o přídavky na bydlení když,nemám ani práci ani dosud nalezený byt.A na jaké dávky mám nárok.

Admin09.06 12:44

Dobrý den,

doporučili bychom vám zejména poklidné odmaturování bez takovýchto dalších rušivých elementů. :-) Základní podmínkou pro získání příspěvku na bydlení je to, že na dané adrese máte zřízen trvalý pobyt.

dana09.09 09:56

jsem pul roku na pu takze uz bez podpory mam na rok na nejake socialni davky manzel je na osvc,mame deti 5a3 roky.

Admin09.09 11:40

Dobrý den,

záleží na příjmech vaší domácnosti. Zda nárok máte, si můžete zkusit spočítat podle údajů v našem článku, ale nejlepší budete mít, když zajdete rovnou na ÚP a necháte si poradit, na jaké dávky byste mohla mít nárok.

nikola11.09 17:23

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat s přítelem jsme se rozešli, zůstala jsem s dcerousama jsme v podnájmu neberu nic jiného než rodičovský příspěvek 7000 korun.Mám nárok na sociální dávky

Admin12.09 12:43

Dobrý den,

podle nás určitě na nějaké ano. Třeba příspěvek na dítě, možná i na bydlení. Také byste se měla s otcem dítěte dohodnout na alimentech, nebo celou věc řešit soudní cestou.

Jana16.09 17:26

Dobrý Den,
Je mi 18. let a jsem v pěstounské péči svého bratra, dostávám měsíčně 6 600 plus 1700 sirotčí důchod po rodičích. Jelikož nevycházím s ženou svého bratra,která mě schazuje, dělá si ze mne chůvu a uklízečku, nehodlávám nadale zůstat doma.Tímpádem bych musela změnit trvalé bydliště a o Pěstounské dávky bych přišla. Ovšem jsem studentkou střední školy, mé výdaje za internát + dojíždění měsíčně vychází na 4500,-Kč. Bydlení bych měla u svého přítele,jenže ten se nemůže starat o sebe a ještě o mě, sám má velké výdaje za bydlení a různé pojistky. Ale nemůžu vyžít z 1700,- Kč. Potřebuji poradit, měla bych nárok na příspěvek v hmotné nouzi? Samozřejmě bych si i něco přividělala brigádně, ale potřebuji jistotu, než udělám nějaké rozhodnutí.
Předem děkuji za odpověď.

Admin17.09 13:29

Dobrý den,

dávky by se řešily podle příjmu vaší domácnosti, což by s příjmem vašeho přítele asi úplně nevycházelo... Na druhou stranu - co kdybyste na současném stavu nic nezměnila, pouze třeba častěji nocovala a fungovala jinde?

Simona19.09 13:21

Dobrý den prosím Vás chci se zeptat slyšela jsem že existuje jednorázový příspěvěk třeba na pračku je to pravda???Jsem matka samoživitelka mám 2 dět..děkuji za odpověď

Admin22.09 10:16

Dobrý den,

jednorázová příspěvky v hmotné nouzi existují ovšem nejsme si úplně jistí, že tato - pouze v extrémních případech užívaná varianta sociální dávky - se dá použít třeba na onu zmíněnou pračku...

Karolina Moudra09.10 10:43

Dobry den.CHci se zeptat.Mam pritele,ktery u me bydli,neni u me hlasen a pobiram soc.davky.Muzu ztoho mit problem,kdyby soc.odbor zjistil ze tam bydli.Dekuji

Markéta15.12 08:24

Dobrý den, mám dotaz. Jsem nezaměstnaná a pobírám přísp. na bydlení i hmotnou nouzi. Mám byt v OV a teď ho prodávám a chtěla bych hned koupit jiný, menší. Co když bude levnější? na jak dlouho o všechno přijdu, jak se to počítá? Děkuji moc za odpověď

martina08.01 14:36

dobry den chtela bych se zeptat. ma narok na porodne když mam 2 deti ale tet čekam dite s novym partnerem. a mame spolu prvni dite. jestli mame narok na porodne? dekuji

František22.02 16:37

Dobrý den,chci se zeptat,jestli budu pobírat příspěvek na bydlení.
Nastoupil jsem do zaměstnaní,jsme 4 člená rodina a naš měsíční příjem je 17.500 kč.
Nájem mam 7.670 kč.
muj měsíční plat podle smlouvy je 14.900kč děkuji za odpovět.

Silva16.03 09:03

Dobry den, chtěla bych začít podnikat a nyní jsem na do plátku na bydleni a dávkách hmotné nouze z důvodu ne placení vyzivneho ze strany mého bývalého manžela. Mam i ze začátku podnikání nárok na nějaké dávky? Děkuji
t

Zuzana Jachkova29.03 12:08

Dobrý den,prosím o radu. Dala jsem vypověď z důvodu stěhování do jiného kraje, na ÚP jsem pobírala dávky z nezaměstnanosti a od dubna budu vedena na socialnim úřadě. Bydlím u kamaráda který mi nabídnul společné bydleni, mám u něj trvalé bydliště. Bytová jednotka je města, kde jsou náklady 5000 Kč, kamarád má příjem 17 tis, čistého. Ráda bych věděla jestli mám nárok na sociální přípěvek a v opačném případě jestli by tomu třeba nepomohla smlouva o podnájmu kterou by mi kamarád udělal pokud to tedy pujde když se jedná o městský byt. Velice Vám děkuji za odpověď Zuzana

Nikol22.04 18:48

Dobry den ,chtela jsem se zeptat jsem na hmotne nouzi ale mam brigadu z ktere mi kazdy mesic strhavaji vydelanou sumu,jelikos si neco vydelam sama zajimalo by mne jestli je mozne na hmotne nouzi vlastnit auto i kdyz jsem si na neho sama vydelala? dekuji

jirka15.10 14:21

dobry den mam narok na davky kdiz sem este nepracoval a podporu v nezamestnanosti mi nedaji protoze nemam odpracovano? DEKUJI

monika08.04 10:55

dobry den.jsem na up a konci mi podpora.praci mi na up nehledaji ani ja ne jelikoz mam papir od lekaru ze nesmim zatezovat horni koncetiny.delali mi veskere vysetreni a pujdu na operaci patere.chci se zeptat zda mam narok na nakou financni podporu kdyz mi podpora uz skoncila.ziju v byte s byvalim pritelem,ale on vse plati jen me zivit nebude.

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)