Všeobecné obchodní podmínky

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1      Společnost RYXOO UNIVERSAL s.r.o., se sídlem Vsetín - Horní Jasenka 161, 755 01, IČ 286 61 141, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37724, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Provozovatel“) vydává tyto podmínky k používání webových služeb Provozovatele na portálu Flek.cz ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen „Podmínky“).
1.2      Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž Provozovatel vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s užíváním webových služeb Provozovatele na portálu Flek.cz  zejména za účelem zaměstnání.
1.3.     Provozovatel neposkytuje služby zprostředkování zaměstnání jako agentura práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

1.4.     Obsah webových stránek Provozovatele (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či držitele autorských práv. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

2.      DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ
 

PROVOZOVATEL – Provozovatelem se rozumí subjekt, který provozuje pracovní portál Flek.cz.

REGISTRACE – registrace je povinná pro každého uživatele, který chce na pracovním portále Flek.cz inzerovat pracovní nabídku či brigádu.

ZAMĚSTNAVATEL – zaměstnavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která používá Flek.cz k náboru zaměstnanců a ke své prezentaci. Zaměstnavatelem se osoba stává po úspěšné registraci.

UCHAZEČ –   osoba, která na pracovní portál Flek.cz přichází za účelem hledání práce.

INZERÁT – pracovní nabídka, která obsahuje údaje k přiblížení pracovní pozice a je zveřejněna na dobu dle zvolených parametrů.

REFERENCE – komentář, který uživatel vytvoří k dané společnosti. Referenci může vložit pouze Uživatel.

FIREMNÍ PROFIL – místo, kde je prezentován Zaměstnavatel. V rámci firemního profilu Zaměstnavatel zveřejňují fotografie, benefity a zároveň jsou zde k nalezení všechny reference. Základní verze firemního profilu je bezplatná. Rozšířená verze Firemní profil PLUS umožňuje komentovat Reference.

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY – služby, které jsou pro zaměstnavatele zpoplatněny.

UŽIVATEL – uživatelem je každá osoba, která používá pracovní portál Flek.cz k hledání práce nebo k hodnocení Zaměstnavatelů. Uživatelem se osoba stává po úspěšné registraci.

NÁVŠTĚVNÍK – návštěvníkem se rozumí každý, kdo přijde na portál Flek.cz bez toho aniž by se registroval. Návštěvníkem je také Uživatel i Zaměstnavatelé.

PROFIL je souhrn všech referencí na jednoho Zaměstnavatele, případně další informace o Zaměstnavateli vložené Provozovatelem nebo Zaměstnavatelem.

REFERENCÍ se rozumí hodnocení, komentáře a zkušenosti vztahující se k Zaměstnavateli, vložené Uživatelem do diskuzního fóra. Reference lze vkládat ve vztahu k registrovaným i neregistrovaným Zaměstnavatelům.

DISKUZNÍ FÓRUM (dále též jen „fórum“) je část webového rozhraní určená pro vkládání příspěvků v podobě referencí. Fórum je služba spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

3.      PODMÍNKY REGISTRACE NA PORTÁLU FLEK.CZ


3.1     Při registraci je Zaměstnavatel povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
3.2      Zaměstnavatel má právo pouze na jednu registraci - účet. Jeden firemní účet umožní přístup dalším uživatelům s vlastním e-mailem. 
3.3      Registrovaným Zaměstnavatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami.
3.4      Zaměstnavatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům, nespamovat apod.

3.5.     Svou registrací zároveň Zaměstnavatel uděluje Provozovateli souhlas s užitím loga Zaměstnavatele v souvislosti s propagací a prezentací Flek.cz nebo Zaměstnavatele a jeho inzerátu na Flek.cz, na sociálních sítích nebo v souvisejících reklamních kampaních.

Licence

3.6. Zaměstnavatel registrací a vložením fotografie do firemního profilu a fotogalerie prohlašuje, že:

  • je autorem fotografie, vytvořil ji samostatně nebo je výlučným držitelem autorského práva k fotografii bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Zaměstnavatel dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou ve fotografii vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle této fotografie identifikovat, s jejím zveřejněním souhlasí a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografie;
  • uděluje Provozovateli bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití fotografie dle občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení fotografie upravit či jinak měnit, jejich název nebo označení autora, práva spojit fotografii s jiným dílem nebo ji zařadit jej do díla souborného a prezentovat ji na veřejnosti či publikovat na webových stránkách flek.cz, na sociálních sítích nebo v reklamních kampaních. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Provozovatel není povinen licenci využít.

Zaměstnavatel registrací a vložením fotografie do firemního profilu a fotogalerie prohlašuje, že:

  • veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití fotografie byly ke dni předání fotografie uspokojeny;
  • zveřejněním příspěvku Provozovatelem a jeho dalším užitím nevznikne Provozovateli žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

V případě, že se výše uvedené prohlášení Zaměstnavatele ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je Zaměstnavatel povinen Provozovateli uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů Provozovatele vynaložených při obraně a vymáhání jeho práv.

 

4.      PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY PRÁCE NEBO BRIGÁDY NA FLEK.CZ


4.1           Krátkodobé brigády i nabídky práce mají možnost na webových stránkách zveřejňovat fyzické osoby (podnikatelé), právnické osoby i soukromé fyzické osoby (nepodnikatelé), a to za podmínek registrace.
4.2           Provozovatel portálu si vyhrazuje právo upravit nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a užívanými postupy pro vyplnění formulářů a aby odpovídala formě, jaká je pro zveřejňování nabídek na portálu užívána.
4.3           Zaměstnavatel má povinnost nezveřejňovat, a Provozovatel portálu si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit nebo na základě svého rozhodnutí odstranit:

informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které obsahují vulgární nebo urážlivé výrazy, sexuální výrazy, propagují rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývají k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
nabídky práce/brigád, ve kterých Zaměstnavatel podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního nebo jiného poplatku, případně nabídky typu MLM (multilevel marketingu) nebo podomního prodeje,
nabídku, která obsahuje několik nabídek v rámci jednoho formuláře s výjimkou několika nabídek práce z jedné pracovní oblasti,
neúplné (nedostatečně informativní), zavádějící nebo nepravdivé údaje v nabídkách,
nabídky jejichž název nevypovídá o tom, co je předmětem práce (např. přivýdělek, práce v zahraničí, brigáda pro všechny, senza brigáda,...)
nabídky, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě,
nabídku erotického charakteru, seznamovacích služeb, erotické masáže, erotického focení nebo natáčení nebo nabídku, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento nebo podobný typ práce,
nabídku, která vzbuzuje podezření, že se jedná o podvod, nebo která působí nevěrohodně (platí zejména pro nabídky práce na doma),
duplicitní nabídky zadané jedním Zaměstnavatelem, které už byly uveřejněny v průběhu předcházejících 30 dnů,
nabídky zveřejňované duplicitně mezi brigádami i mezi nabídkami prací,
stejné nabídky zveřejňované pro více než 3 různé lokality,
nabídky, které Provozovatel uzná z objektivních důvodů za nevhodné pro zveřejnění.
4.4           Provozovatel nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté Zaměstnavatelem, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Zaměstnavatele.
4.5           Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
4.6           Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce či brigád.
4.7           Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout používáním portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
4.8           V případě jakéhokoli útoku na server Provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 

5.      PŘEHLED SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Flek.cz nabízí zaměstnavatelům tyto služby:
5.1           Vytvoření a zveřejnění nabídky – tato služba je poskytována bezplatně. Délka zveřejnění je platná dle výběru Zaměstnavatele.
5.2           Zvýraznění nabídky na homepage – větší podpora nabídky. Inzerát je umístěn na homepage. Detaily k této službě jsou součástí ceníku. 
5.3           Firma na homepage – umístění náhledu na profil společnosti s přímým proklikem na firemní profil. Detaily k této službě jsou součástí ceníku. 
5.4           Firemní profil – tato služba je poskytování bezplatně. Součástí každé registrace je firemní profil, kde má firma možnost si vyplnit základní informace, vložit fotografie, benefity apod.
5.5           Firemní profil PLUS – rozšířená verze firemní profilu o možnost komentovat jednotlivá hodnocení (reference).
5.6           Ostatní - individuálně poskytované služby dle dohody se Zaměstnavatelem.
5.7           Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. Pokud dojde k platbě kartou, je faktura vystavena ihned bez splatnosti.
5.8           Provozovatel akceptuje tyto platební metody:

platbu bankovním převodem
5.9           Všechny problémy Zaměstnavatelů jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Provozovatel může dle svého uvážení vrátit Zaměstnavateli peníze nebo dát služby zdarma.

5.10       Všechny ceny se řídí podle aktuálního ceníku.
 

6.      PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ DISKUZNÍHO FÓRA
 
6.1.     Diskuzní fórum je určeno výhradně k hodnocení Zaměstnavatelů prostřednictvím vkládání referencí na Zaměstnavatele a reakcí na ně. Vkládat reference mohou pouze registrovaní Uživatelé. Reference se zobrazují všem Návštěvníkům.

6.2.     Před zveřejněním podléhá každý příspěvek schválení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek zveřejnit, a to i bez udání důvodu.

6.3.    Všechny reference jsou zveřejněny spolu se způsobem ověření identity Uživatele. Ostatní informace o Uživateli, zejména jméno, příjmení a e-mailová adresa, nejsou zveřejňovány.

6.4.     Na uveřejněnou referenci může reagovat Zaměstnavatel, kterého se reference týká. Reakce na referenci se zobrazují všem Návštěvníkům.

6.5.     Za obsah reference, reakce či jiných příspěvků odpovídá každý Uživatel, resp. Zaměstnavatel. Na diskuzní fórum je zakázáno umisťovat příspěvky:

které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst Zaměstnavatele či Uživatele;
jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;
reference či komentáře nesmí prozrazovat obchodní tajemství nebo důvěrné informace;
hodnocení musí být založeno na pravdivých informacích a zkušenostech;
obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemá Uživatel či Zaměstnavatel náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být požadovány za osobní údaje;
obsahující adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace, s výjimkou povolené inzerce.
6.6.  Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit reference a další příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami. Provozovatel je dále oprávněn dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv příspěvky na diskuzním fóru, a to i bez udání důvodu.

6.7.  Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele nebo Zaměstnavatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení nebo k neodůvodněnému poškozování věrohodnosti ostatních Uživatelů či Zaměstnavatelů.

6.8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků na diskusním fóru a za komentáře Uživatelů a Zaměstnavatelů.

6.9.  Provozovatel není povinen aktivně zjišťovat, zda jsou zveřejněné reference a další příspěvky pravdivé. Pokud se Zaměstnavatel nebo Uživatel domnívá, že zveřejněním nepravdivé reference nebo jiného příspěvku došlo k poškození jeho dobrého jména nebo k jinému zásahu do práv Zaměstnavatele, má možnost obrátit se na Provozovatele se žádostí o odstranění příspěvku. Provozovatel je pro posouzení požadavku Zaměstnavatele nebo Uživatele oprávněn vyžadovat další informace. Pokud Provozovatel zjistí, že je žádost oprávněná, příspěvek dle svého uvážení odstraní.

6.10. Pokud se kterýkoliv Návštěvník domnívá, že příspěvek porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy, může tuto skutečnost oznámit Provozovateli prostřednictvím emailové adresy info@flek.cz.

7.      ZÁVĚREČNÁ USTAVENOVENÍ
 

7.1           Provozovatel je oprávněna tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny VOP to oznámí Provozovatel  v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby měli všichni zúčastnění možnost se s nimi seznámit. Pokud druhá smluvní strana se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněna spolupráci vypovědět s výpovědní lhůtou pět (5) pracovních dní. Výpověď spolupráce je třeba zaslat Provozovateli na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Pokud druhá smluvní strana spolupráci nevypoví ve lhůtě (5) dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.


7.2           VOP jsou v tomto znění platné od 1.1.2017

/* Not affection functionality */