Rostlinolékařský inspektor

Nabídka již není aktuální

Profil společnosti:

Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

 • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy
 • je organizační složkou státu
 • je správním úřadem.
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný rada/Inspektor v Oddělení rostlinolékařské inspekce Žatec, Odbor rostlinolékařské inspekce.

Informace o služebním místě:

Služební místo je v oboru služby „60-Rostlinolékařská péče“ a je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Náplň práce:

 • Výkon odborných rostlinolékařských činností, úředních kontrol a odborného dozoru v prvovýrobě.
 • Organizace a provádění osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
 • Zajištění odběr úředních vzorků přípravků na ochranu rostlin včetně jejich předání do laboratoře.
 • Zpracovávání stanoviska k plánu leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin a k žádostem o povolení mimořádné letecké aplikace.
 • Ukládání nápravných opatření v případech stanovených zákonem.
 • Zpracování odborných posudků nebo stanovisek v rozsahu činnosti pracoviště.
 • Sběr dat o spotřebě přípravků na ochranu rostlin pro Český statistický úřad.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel, který:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:
a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; b. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona], c. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením; d. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; e. dosáhl magisterského vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání; f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně lékařských služeb (nebo registrujícím lékařem). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. splňuje požadavky stanovené služebním předpisem služebního orgánu3:
a. odborné zaměření vzdělání – obory zemědělství a lesnictví, biologické obory a současně splňuje podmínku odborné způsobilost dle § 82 zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií diplomu a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení. b. jiný odborný požadavek – držitel řidičského průkazu skupiny B Splnění tohoto požadavku se dokládá čestným prohlášením a následně originálem nebo úředně ověřenou kopií řidičského průkazu v rámci výběrového řízení.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • po zapracování osobní příplatek dle schopností a aktivity,
 • příspěvek z FKSP,
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst
Místo práce: Litoměřice, (nebo Teplice, Chrastava) Termín nástupu: Březen 2017 nebo dle dohody K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. ledna 2017 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2,656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Obálka, resp. Datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor, Žatec“. Platnost inzerátu končí 19. 1. 2017. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Přílohy:

Žádost o přijetí do služebního poměru Čestné prohlášení o státním občanství Čestné prohlášení o svéprávnosti Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti Posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče Potřebné přílohy ke stažení najdete na http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/uredni-desky/

informace

Zadavatel:

Personální agentura

Pracoviště:

Ústecký kraj

Typ smluvního vztahu:

Práce na plný úvazek

Požadované vzdělání:

Středoškolské s maturitou

Datum zadání:

19.12.2016

Podobné nabídky

Hledaní práce

Inspektor kvality - okres Tachov JOB LEADER CZECH s.r.o. | Plzeňský kraj

Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)
/* Not affection functionality */