Odborný referent / asistent

Nabídka již není aktuální

Profil společnosti:

Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný referent / asistent v oboru služby „60-Rostlinolékařská péče“, s místem výkonu služby Praha, Ztracená 1099 Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. března 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Náplň práce:

 • spolupráci s Odborem majetkové správy,
 • agendu smluv o používání služebních vozidel a hmotné odpovědnosti,
 • měsíční sumarizaci autoprovozu,
 • předávání spisů k archivačnímu a skartačnímu řízení,
 • příkazy na AUS,
 • přidělování stravenek, jejich evidenci a krácení,
 • občerstvení na poradách, schůzích a jiných obdobných událostí a vede evidenci s tím spojenou,
 • veškeré podklady pro personální agendu oddělení (přijetí, změny a skončení služebního poměru),
 • oblast organizačních vztahů, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců oddělení.
Dále vede evidenci docházky zaměstnanců oddělení a měsíčně odesílá výkaz s příslušnými doklady mzdové účtárně k dalšímu zpracování. Zpracovává podklady pro evidenci majetku. Připravuje podklady pro jednání Dílčích inventarizačních komisí. Sleduje čerpání prostředků rozpočtu příslušného oddělení. Vede evidenci OOPP zaměstnanců oddělení a evidenci knihovny. Provádí zápisy z porad a schůzí dle pokynu svého nadřízeného vedoucího a vede jejich evidenci. Podílí se na administrativě při osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Požadujeme:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona], c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; e. e) dosáhl středního vzdělání s maturitu nebo vyššího odborného vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání, f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb (nebo registrujícím lékařem). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. splňuje požadavky stanovené služebním předpisem služebního orgánu:
a) odborné zaměření vzdělání – obory zemědělství a lesnictví, veřejná správa a regionální rozvoj, ekonomika a administrativa Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosazeném vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • po zapracování osobní příplatek dle schopností a aktivity
 • příspěvek z FKSP
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst
Místo práce: Ztracená 1099/10, Praha, Termín nástupu: březen 2017

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis, b) motivační dopis Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. ledna 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo asistent, OdRLI Praha“. Platnost inzerátu končí 26. 1. 2017 Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

informace

Zadavatel:

Personální agentura

Pracoviště:

Praha

Typ smluvního vztahu:

Práce na plný úvazek

Požadované vzdělání:

Středoškolské s maturitou

Datum zadání:

10.1.2017
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)
/* Not affection functionality */