Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Nový občanský zákoník - změny 2014

Nový občanský zákoník 2014

Zákoník platný do roku 2014 vstoupil do platnosti již v roce 1964 a od té doby nebyl nijak razantně upravován. Je tedy logické, že na řadu přichází kompletní přepis nového občanského zákoníku, který vstoupí v platnost 1. Ledna 2014. Hlavním zpracovatelem tohoto nového zákoníku je Porf. Dr. JUDr. Karel Eliáš považovaný za jednoho z nejvýznamnějších právních vědců ČR. Pokusíme se vám stručně představit nejdůležitější změny, které zde naleznete. Jeho úplné znění naleznete zde,

Přečtěte si také:

Změny v nemocenské 2014 podrobně

Výše zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ

Jak začít zaměstnávat

Struktura občanského zákoníku

Nový občanský zákoník bude mít jinou strukturu, než ten původní.

- Obecná část (předmět, základní zásady, osoby, spotřebitel, zastoupení, věci, cenné papíry, právní skutečnosti, právní jednání, právní události, promlčení, prekluze)

- Rodinné právo (manželství, příbuzenství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, ústavní výchova)

- Absolutní majetková práva (věcná práva, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, dědické právo)

- Relativní majetková práva (závazky, smlouvy, přenechání věci k užití jinému, závazky z právního jednání, závazky z deliktů)

- Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Zrušení obchodního zákoníku

Nový občanský zákoník ruší mnoho předpisů či jejich podstatné části, a to se často nejedná o okrajové záležitosti, ale o předpisy zásadní povahy. Jedním z takových je celý obchodní zákoník a také zákon o cenných papírech.

Věcná práva

V občanském zákoníku je vysvětleno (zjednodušeně řečeno), že to, co je možno říci, že platí o věcných právech, neplatí o závazkových. Od pravidel občanského zákoníku ohledně věcných práv nebude možné se odchýlit dohodou stran, ačkoli to do této doby platilo. Půjde to jen v případech výslovně uvedených v zákoníku. Pro věcná práva je typická publicita.

Závazkové právo

Závazek je v zákoníku velmi jasně označován za vztah mezi věřitelem a dlužníkem, přičemž jeho obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou či více osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel má právo požadovat pohledávku od dlužníka, například aby pro něj něco vykonal. Dlužník je v tomto povinen pouze vůči věřiteli, ke kterému jej tíží dluh.

Dědické právo

Je zde zachována koncepce, kdy dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. V novém občanském zákoníku je posílena zůstavitelova volnost při jeho rozhodování o majetku v případě smrti, například se dědické tituly rozšiřují o dědickou smlouvu. Všeobecně je dědické právo upraveno podrobněji s ohledem na to, že zůstavitel po smrti nemůže upřesnit nebo vyložit svoji poslední vůli.

Rodinné právo

Pojetí rodinného práva zůstává v zákoníku nezměněno, jedná se spíše o srozumitelnější přepis dosavadního textu. Ve chvíli nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku dojde ke zrušení současné právní ústavy rodinného práva.

Smluvní právo

Hlavní věcí ohledně smluvního práva je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jediného právního předpisu. Dostala se sem například i pojistná smlouva stojící dosud mimo občanský i obchodní zákoník.

Zákonné znění ohledně smluvního práva slouží pouze jako inspirační zdroj – pokud oběma stranám zákonná úprava nevyhovuje, mohou se rozhodnout pro jim více vyhovující vymezení práv a povinností.

Všeobecně pro smluvní právo začnou platit mnohem benevolentnější pravidla a takřka cokoliv nevyhovujícího lze upravit si k obrazu svému, jen s tím musí souhlasit obě strany.

V této části zákoníku se mluví také o Ochraně slabší smluvní strany. Kdo je slabší strana, to je nutné odvodit vždy z konkrétního smluvního vztahu. V zákoníku je pamatováno na to, aby se slabší strana nedala snadno zneužít.

Nejvýznamnější změnou v tomto ohledu je ustanovení upravující ochranu spotřebitele – výslovně stanovuje, kdy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a že nemusí uvádět, z jakého důvodu tak činí. Dále také stačí, že odstoupení od smlouvy je odesláno ve stanovené lhůtě, na rozdíl od obecného pravidla, že projev vůle vyvolává právní účinky teprve v okamžiku, kdy dojde adresátovi.

Náhrada újmy

Z této části nového zákoníku můžeme vyzdvihnout například posílení právního postavení poškozeného, umožnění smluvní limitace náhrady škody před jejím vznikem, zrušení paušálních limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení, rozšíření případů náhrady nemajetkové újmy, rozpracování zvláštních případů vzniku škody či zmírnění důsledků bezdůvodného obohacení v dobré víře. Všeobecně jde o mnohem lépe a rovnoměrněji rozpracovanou část zákoníku.

Předsmluvní odpovědnost

V novém občanském zákoníku se můžete dočíst, že pokud někdo bezdůvodně přeruší jednání o smlouvě ve fázi, kdy druhá strana důvodně očekává její uzavření, uhradí škodu plynoucí z neuzavřeného kontraktu. Zatím však není jasné, které fáze přípravy smlouvy se to bude týkat či jak velké mohou být náklady na uhrazení škody.

Stejně tak nebudou muset být od Nového roku sjednány písemně smluvní pokuty, očekává se však, že budou nadále písemně sjednávány. Pokud se tedy obě strany nedohodnou jinak, pak postačí jejich existence k tomu, aby se vyloučila náhrada škody.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 14.10.2013   |   Zobrazeno: 6807x

Komentáře

Petra03.02 14:49

Dobrý den,
jsem 1,5 roku rozvedená, ale stále řeším dluhy svého ex manžela, které vzniky za manželství a dovídám se o nich postupně. Jsou to jeho dluhy, ne moje a nikde nefiguruje můj podpis. Jde o statisícové částky. Splácí je, ale pomalu. Ted mně můj přítel požádal o ruku a chtěli jsme se vzít. V Novém občanském zákoníku se prý ale píše, že pokud si mně vezme, týkají se dluhy mého ex - tedy i moje, když vznikly za manželství - i mého přítele a snatkem by byly i jeho, i když vznikly v době, kdy jsem ho ani neznala. Je to pravda a existuje proti tomu nějaké opatření, nebo smlouva, která by ho po svatbě od dluhů mého ex ochránila? Děkuji, Petra

Admin03.02 17:26

Dobrý den,

omlouváme se, ale na tohle odpovědět nedokážeme. Budete se muset poradit s právníkem, který je odborníkem na občanský zákoník.

Iveta06.05 16:01

Dobrý den.
Prosím u radu.Jak dlouhou dobu má zamšstnavatel na odevzdání tiskopisů o pracovním úraze pojištovně/bolestné+doplacení výdělku/.Děkuji Iveta

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)