Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Slovník pracovních pozic

Slovník pracovních pozic

Nevíte si rady s tím, co který název pracovní pozice znamená a jaké obnáší povinnosti? V tomto slovníku najdete velkou řadu pracovních pozic v angličtině i češtině, ale pokud přeci jenom nenarazíte na to, co vás zajímá, napište nám do diskuze pod článek a my vám odpovíme a přidáme konkrétní pozici do slovníku.

 

A

Account manager

manažer pro styk s důležitými klienty

Odpovídá za styk s nejdůležitějšími klienty společnosti. Zajišťuje vysokou kvalitu služeb a reprezentaci.

Accountant

účetní

Zařizuje komplexní účetnictví, ať už vede pokladu, nebo připravuje DPH, kontroluje platební příkazy a vede účetnictví podle platných zákonů.

Administrative clerk 

úředník

Administrativní pracovník, který řeší základní pracovní úkony, připravuje podklady pro konkrétní oddělení a podobně.

Advertising manager

manažer pro reklamu

Má zodpovědnost za reklamu společnosti. Plánuje a řídí ji a komunikuje s reklamními agenturami.

Application consultant 

konzultant pro aplikace

Představuje osobu, která pomáhá se zaváděním aplikací a novinek do reálného provozu, ať už uvnitř firmy, nebo u klientů.

Area manager

oblastní manažer

Řídí fungování společnosti v konkrétním regionu a vede příslušnou pobočku společnosti.

Art director

umělecký ředitel

Odpovídá za uměleckou část projektů, což je důležité zejména pro reklamní agentury.

Article manager

manažer pro artikl

Odpovídá za tvorbu ceníku zboží. Spravuje ho a musí reagovat na měnící se podmínky na trhu.

Asistent to manager

asistent manažera

Asistuje manažerovi a zastupuje ho v méně klíčových otázkách a v částech projektů, kde to lze. Konkrétní náplň závisí na zaměření manažera.

Attorney

právní zástupce

Má mnoho povinností, zejména v oblasti konzultace v otázkách práva, platných zákonů a legislativních procesů. Brání práva společnosti.

Auditor

auditor

Provádí audit a připravuje podklady pro jeho provedení. Je celá řada typů auditů a stejně tak i auditorů (finanční, personální,…).

B

Back office administrator

administrativní podpora

Odpovídá za administrativu na konkrétním oddělení, včetně papírování, informační podpory a zpracování dat.

Billing and credit control manager

manažer pro fakturaci a kontrolu zůstatku

Odpovídá za zúčtování zákaznických služeb a také za zavedení systému pro kontrolu platební schopnosti zákazníka.

Brand sales manager

obchodní manažer pro určitý výrobek, či službu

Odpovídá za plánování i provádění strategie, která se týká konkrétního výrobku, nebo kategorie zboží. Nese odpovědnost za obchodní výsledky tohoto produktu.

Branch manager

ředitel pobočky

Je zodpovědný za fungování pobočky a hladké naplnění firemních požadavků a cílů. Má odpovědnost za finanční i personální stránku pobočky.

Business planer

obchodní plánovač

Připravuje finanční plány a předpovědi, je zodpovědný za analytickou podporu finančnímu oddělení.

Buyer

nákupčí

Komplexně spravuje síť dodavatelů pro společnost. Zajišťuje cenovou politiku a řeší aktuální poptávky.

C

Car fleet specialist

administrátor vozového parku

Je zodpovědný za všechny součásti vozového parku a s tím spojenou administrativu, ale i nákup nových vozů.

Cashier

pokladní

Osoba zodpovědná za příjem a výdej hotovosti z pokladny.

Cleaner

uklízeč

Odpovídá za úklid i nákup čistících prostředků.

Computer operator

operátor počítačů

Zajišťuje vstup dat do PC, práci s rozličnými systémy, zpracování dat a žádaný výstup.

Contracting manager

manažer pro řízení smluvních vztahů

Má odpovědnost za uzavíraní smluv, jedná s klienty o smluvních podmínkách a podílí se na přípravě smluv.

Controlling manager

manažer firemního controllingu

Stará se o firemní kontroly, zavádí ekonomické nástroje pro optimalizaci fungování společnosti a sestavuje uzávěrky, analýzy a statistiky.

Copywriter

copywriter, pisálek, textař

Píše PR články, stará se o texty na webových prezentacích společností, snaží se textem prodat určitý produkt, nebo službu, nebo zaujmout čtenáře.

Costing analyst

analytik rozpočtu

Odpovídá za analýzy cen, sleduje a analyzuje náklady a spolupracuje na rozpočtu společnosti.

Country manager

manažer pro danou zemi

Má na starosti fungování společnosti v dané zemi z komplexního hlediska (finančního, marketingového, výrobního, personálního…).

Credit risk analyst

úvěrový analytik

Zodpovídá za strategie posuzování úvěrových rizik, risk management a hledání nových způsobů řízení rizika. Hledá i ideální formy pro vymáhání pohledávek.

Customer care manager

manažer péče o zákazníky

Jde o manažera, který zodpovídá za prodejce a další zaměstnance v oblasti péče o zákazníky. Zařizuje i správné fungování informačních služeb pro zákazníky.

Customer service technician

technická podpora pro zákazníky

Poskytuje technickou podporu klientům a zákazníkům společnosti. Je schopen řešit problémy i nestandardní požadavky, zároveň může poskytovat i školení a instalovat řešení přímo u klientů.

D

Data communications manager

manažer datové komunikace

Odpovídá za návrhy a provádění komplexních technických řešení a koordinaci projektů. Navrhuje vhodná řešení a připravuje jejich rozpočet.

Database administrator

správce databáze

Spravuje databáze, poskytuje podporu uživatelům, řeší problémy a změny podle nároků společnosti. Taktéž se stará o to, aby byla data společnosti v bezpečí.

Deputy financial officer

zástupce finančního manažera

Zastupuje finančního manažera, odpovídá za určité oblasti a za rozvoj způsobů finančního řízení i jejich zavedení do praxe.

Development manager

manažer pro rozvoj

Je zodpovědný za plán rozvoje společnosti, expanzi a výběr území i samotnou výstavbu nových firemních prostor, získání pracovních sil atp.

Director

ředitel

Řídí společnost a určuje směr jejího dalšího rozvoje. Má řídící pravomoci a povinnosti. Tvoří marketingové strategie a zajišťuje plnění plánů.

District manager

manažer pro určitou oblast

Odpovídá za budování, údržbu a rozvoj v určité oblasti, včetně distribuční sítě.

Driver

řidič

Dopravuje osoby, dokumenty a zásilky.

E

EDP system administrator

správce informačního systému

„Systémák“, který je zodpovědný za výpočetní techniku ze strany hardwaru i softwaru, sítí i za modernizaci těchto zařízení.

Expansion manager

manažer pro rozvoj

Má na starosti růst společnosti v daném regionu. Připravuje projekty, analyzuje trh a zabezpečuje, aby byla provedená investice co nejbezpečnější.

Export manager

manažer exportu

Stará se o export do zahraničí, o cenovou politiku i vyhledávání nových klientů. Má na starosti i otevírání nových obchodních příležitostí v nových regionech.

External communications manager

manažer pro externí komunikaci

Je odpovědný za komunikaci společnosti s dalšími společnostmi, klienty, institucemi. Spolupracuje s marketingovým i obchodním oddělením a spolupracujícími reklamními agenturami.

F

Facility manager

manažer pro zařízení

Je zodpovědný za vše, co souvisí s provozem nemovitostí a jejich vybavením.

Financial accountant

finanční účetní

Finanční účetní odpovídá za vedení účetnictví. Kontroluje a zpracovává účetní doklady, zpracovává i pravidelná hlášení a zajišťuje odvody daní.

Financial analyst

finanční analytik

Provádí finanční analýzu společnosti a dává ji do kontextu, který je pro společnost důležitý. Vyhodnocuje finanční situaci a připravuje návrhy řešení a dalších kroků, které by v této oblasti společnost mohla učinit.

Financial manager

finanční manažer

Odpovídá za vedení účetních, kontroluje rozpočty, vytváří finanční prognózy.

Fixed income analyst

analytik trhu s dluhopisy

Sleduje trhu s dluhopisy, analyzuje trh a vytváří prognózy. Prezentuje své analýzy a prognózy partnerům a klientům.

G

General manager

generální manažer

Má odpovědnost za řízení firmy a její rozvoj. Vytváří reklamní strategie, dohlíží na plnění i vytváření hospodářského plánu, dohlíží na finanční situaci společnosti.

General service manager

manažer provozu

Je odpovědný za provoz supermarketu, řízení manažerů na nižších postech a řešení důležitých otázek, které s provozem souvisejí.

H

Handler

manipulant

Zodpovídá za manipulaci zboží v rámci obchodního domu.

Help desk manager

manažer pro uživatelskou podporu

Odpovídá za systém uživatelské podpory, včetně jeho zavedení a rozvoje. Podle analýz potřeb uživatelů zavádí změny do informačního systému.

Hot-line operator

operátor horké linky

Poskytuje telefonickou podporu a informace pro klienty, zákazníky a partnery.

Human resources (HR) manager

personální manažer

Vytváří pravidla pro výběr zaměstnanců a realizuje kolektivní vyjednávání. Je tvůrcem personální strategie společnosti a navrhuje i provádí kroky pro personální rozvoj zaměstnanců.

I

Import manager

manažer pro import

Je odpovědný za obchod se zahraničními společnostmi, řídí politiku nákupu z ciziny a stará se o navazování nových obchodních styků a péči o ty stávající.

Internal auditor

vnitřní auditor

Kontroluje, aby byly dodržovány správné postupy, metodiky a zákony o účetnictví.

Internal affair supervisor

dohled pro vnitřní záležitosti

Odpovídá za kontrolu firemních procesů v konkrétní oblasti fungování společnosti. Navrhuje efektivní způsoby řízení a práce.

Internal communications manager

manažer pro interní komunikaci

Je zodpovědný za řízení interní komunikace. Koordinuje komunikaci mezi jednotlivými částmi společnosti.

Internet specialist

internetový specialista

Zavádí internetové služby ve firmě, dává podporu uživatelům a komunikuje s poskytovateli služeb. Zajišťuje ochranu dat.

IT manager

manažer informačních technologií

Odpovědnost za informační systémy v podniku, HW, SW, plán, rozvoj a následná implementace informačních technologií

K

Key account manager

manažer pro důležité zákazníky

Odpovídá za obchody se stávajícími klienty a s důležitými potencionálními klienty společnosti.

L

Lawyer

právník

Stará se o řešení právních záležitostí, připravuje smlouvy a poskytuje právní podporu společnosti.

Legal secretary

sekretářka v právní kanceláři

Má na starosti asistenci v právní kanceláři, tedy přípravu dokumentů, plánování časového rozvrhu a kontakt s klienty.

Linkbuilder

linkbuilder

Buduje zpětné odkazy webových stránek, čímž zvyšuje jejich návštěvnost a zlepšovat pozice v internetových vyhledávačích.

Logistics manager

manažer pro logistiku

Má na starosti logistické otázky ve firmě, distribuční strategii a informační systém pro logistiku.

M

Maintenance manager

manažer údržby

Odpovídá za technický stav zařízení a zajišťuje bezproblémový chod technických zařízení a tím i fungování důležitých součástí společnosti.

Managing director

výkonný ředitel

Řídí společnost, má na starosti strategické plánování a má odpovědnost za společnost jako za celek.

Management consultant

poradce

Poskytuje externí poradenství pro řešení požadavků managementu, například ohledně zvyšování produktivity. Dává i důležitou zpětnou vazbu.

Marketing manager

manažer marketingu

Odpovídá za marketing, reklamu a analýzu trhu a vztahy s veřejností.

Materials manager

manažer pro materiál

Odpovídá za plánování výroby, nákup, kontrolu skladu a logistiku ve skladu.

Media relationship manager

manažer pro styk s médii

Je zodpovědný za mediální obraz společnosti, správnou prezentaci firmy před médii a kontakt s PR agenturami.

Medical representative

obchodní zástupce pro medicínské zboží

Stará se o stávající zákazníky a vyhledává nové (odbyt pro léky a medicínské zařízení). Má na starosti i přímý prodej.

N

Network administrator

správce sítě

Zajišťuje správnou funkčnost sítě a její rozvoj.

Non-food floor manager

Manažer pro spotřební zboží

Vede sekci spotřebního zboží v supermarketu, rozhoduje o nakupování a doplňování zboží a má odpovědnost za personál.

O

Office manager

manažer kanceláře

Odpovídá za řízení kanceláře, za běžný provoz a práci sekretářek a dalších pracovníků kanceláře.

Operation shift manager

manažer směny

Řídí celou směnu a má za její činnost přímou odpovědnost. Musí flexibilně reagovat na nenadálé situace a zajistit plynulý provoz.

Order handler

vyřizování zakázek a objednávek

Zajišťuje maximální podporu prodeje pro uspokojení nároků zákazníků. Vyřizuje zakázky.

P

Personnel officer

personální referent

Podílí se na řešení personálních záležitostí a vytváření projektů.

Personnel administrator

personální administrátor

Odpovědnost za shromažďování osobních dat, jejich správu, poskytuje podporu a informace personálnímu řediteli

Planning manager

manažer pro plánování

Odpovídá za provedení technickoekonomických analýz a přípravu investičního rozpočtu.

Portfolio manager

manažer správy finančních prostředků

Spravuje finanční portfolio, analyzuje informace a zajišťuje co nejvyšší zhodnocení svěřených prostředků.

Procurement

zajišťovatel nákupu

Odpovídá za nákupy společnosti, vytváří plány dodávek. Ověřuje specifikace nakupovaného zboží a vyjednává co nejvýhodnější podmínky pro nákup.

Product manager

manažer pro výrobek

Monitoruje vývoj trhu a konkurenci. Zjišťuje, jaké jsou požadavky trhu a zákazníků, plánuje reklamní strategie.

Production manager

manažer výroby

Odpovídá za přípravu i provedení všech náležitostí procesu výroby. Organizuje vstupy a výstupy. Zajišťuje komunikaci s dalšími částmi společnosti.

Programmer C/C++

programátor C/C++

Programátor v nejběžnějších programovacích jazycích C a C++.

Project coordinator

koordinátor projektu

Odpovídá za realizaci projektu a dodržení časového plánu. Vede tým a vytváří reporty.

Project manager

projektový manažer

Odpovídá za přípravu a vedení projektu a dosažení jeho cíle. Volí prostředky pro dosažení cíle a jejich správné použití.

Promoter

promotér

Promotér připravuje a provádí předváděcí akce produktů a služeb, pečuje o klíčové zákazníky a poskytuje podporu při prodeji.

Property finance credit manager

úvěrový manažer finančního majetku

Zaměstnanec banky, který odpovídá za konkrétní úvěrové případy a dohled nad nimi. Komunikuje s klienty a spolupracuje na komplexních bankovních projektech.

Public relations (PR) manager

manažer pro styk s veřejností

Osoba starající se za PR obraz společnosti, tudíž hlavní náplní práce je komunikace s klienty, zákazníky, veřejností a to skrze plánování PR akcí a spolupráci s PR společnostmi.

Purchase ledger accountant

účetní dodavatelů

Je odpovědný za vedení knih dodavatelů a vytváření analýz a statistik, jedná s treasury oddělením bank.

Purchasing manager

manažer nákupu

Vybírá vhodné dodavatele a odpovídá za dodavatelské vztahy i cenovou politiku společnosti.

Purchasing specialist

specialista nákupu

Odpovídá za koordinaci nákupu zboží a materiálu i kancelářského vybavení. Eviduje požadavky jednotlivých oddělení společnosti, řeší reklamace.

Q

Quality control engineer

inženýr kontroly kvality

Plánuje a řídí aktivity související s vývojem, aplikací a kontrolou firemních standardů kvality.

Quality inspector

inspektor kvality

Udržuje systém kvality, hodnotí funkčnost kvality a koordinuje vnitřní audity kvality ve společnosti.

R

Real estate manager

manažer realit

Řídí tým realitních makléřů a má odpovědnost za fungování oddělení. Zajišťuje kontakt s nejdůležitějšími klienty.

Receptionist

recepční

Zajišťuje první kontakt klienta se společností, ať už osobní, nebo telefonický, plánuje schůzky, organizuje poštu a přijímá hovory.

Recruitment specialist

specialista náboru

Je odpovědný za projekty náboru nových zaměstnanců a vybírá styl inzerce pracovních míst. Vybírá personální agentury a někdy provádí i první kolo pohovorů s uchazeči o zaměstnání.

Relationship manager

manažer vztahů s důležitými klienty

Má na starosti kontakty s důležitými klienty a získávání nových klientů. Pomáhá při přípravě i realizaci marketingových akcí.

Retail manager

manažer prodeje maloobchodu

Má na starosti správu sortimentu, podporu prodeje, organizaci školení a motivačních programů.

Revenue manager

účetní tržeb

Odpovídá za účetnictví firmy, konkrétně za příjmy a tržby, faktury a komunikaci s klienty.

S

Sales manager

manažer prodeje

Plánuje, koordinuje a kontroluje obchodní aktivity a má odpovědnost za prodej a výsledky týmu prodejců. Má na starosti i kontakty s důležitými klienty.

Sales representative

obchodní zástupce

Hledá nové klienty a zákazníky, pečuje o stávající a někdy má na starosti i přímý prodej zboží a služeb.

SAP team leader

vedoucí týmu SAP

Řídí projekty spojené s implementací a používání systému SAP.

Secretary

sekretářka

Vyřizuje korespondenci, má na starosti administrativní práce, časový rozvrh a podporu svého vedoucího pracovníka.

Security manager

manažer pro bezpečnost

Řídí tým bezpečnostních techniků a zajišťuje procesy nutné pro snižování rizika.

SEO Specialist

SEO Specialista

Zodpovídá za pozice webových stránek v internetových vyhledávačích, analyzuje klíčová slova a doporučuje kroky ke zvýšení návštěvnosti a dalších důležitých parametrů webových stránek.

Service manager

servisní manažer

Odpovídá za fungování servisního oddělení. Řídí techniky a zajišťuje služby zákazníkům.

Shop sales representative

obchodník/prodavač

Přímo prodává výrobky zákazníkům v obchodě, nebo předváděcím centru. Informuje o technických parametrech zboží.

Site manager

manažer stanovišť

Odpovídá za řízení a kontrolu akvizice. Koordinuje a řídí práce, spolupracuje s dodavateli, zpracovává dokumentaci, předává výsledek klientům.

Sortiment manager

manažer sortimentu

Má na starosti vypracování strategie nákupu zboží pro velký obchod, jedná s dodavateli, sestavuje skladbu sortimentu, stanovuje ceny a platební podmínky. Sleduje trh a spolupracuje s marketingovým oddělením.

Start up manager

manažer pro začátek podnikání

Odpovídá za vytvoření pobočky společnosti, organizaci všech nutných činností a řízení průběhu. Připravuje i marketingové a obchodní aktivity pobočky.

Store manager

manažer obchodního domu

Odpovídá za řízení obchodu a jeho chod po personální i finanční stránce. Má přímou odpovědnost za ekonomické výsledky obchodu.

Supply administrator

administrátor zásobování

Podle plánu výroby plánuje a zajišťuje zásobování a odpovídá za správnou zásobovací politiku a kontakt s dodavateli.

System administrator

správce systému

Spravuje firemní informační systém a poskytuje podporu jeho uživatelům.

T

Tax advisor

daňový poradce

Zařizuje komunikaci s auditory a finančním úřadem a odpovídá za daňovou agendu společnosti.

Technician

technik

Je odpovědný za vývoj a testování a aplikaci technických standardů v oblasti materiálů, polotovarů i výrobků.

Temporary worker

pracovník na dobu určitou

Pracuje na konkrétním úkolu, či projektu, po předem jasně stanovené časové období (do konkrétního data, nebo do ukončení projektu).

Territory sales manager

oblastní obchodní manažer

Odpovídá za obchodní strategii výrobku v určitém regionu. Zodpovídá za naplňování dlouhodobých cílů společnosti v oblasti obchodu.

Training manager

manažer pro vzdělávání a školení

Realizuje vzdělávací aktivity, mapuje potřeby společnosti v oblasti vzdělávání pracovníků.

Translator

překladatel

Odpovídá za překládání, případně i tlumočení.

Treasury manager

Odpovídá za mezibankovní obchod a převody měn a podobné záležitosti.

W

Wage accountant

mzdový účetní

Odpovídá za mzdové účetnictví, odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance, eviduje zaměstnance a stará se o náhrady dovolených i náhrady mzdy při nemoci.

Web administrator

webmaster

Vytváří a spravuje internetové stránky společnosti, případně spravuje servery a zajišťuje kontakt s poskytovateli služeb.

 

Zdroj: http://www.itbiz.cz/slovnik

Autor:

Jakub Dočkal

  |   Publikováno: 3.6.2013   |   Zobrazeno: 11782x

Komentáře

jaja02.12 10:47

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na výklad pozice sales executive.

Děkuji, J

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)